...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมเด่นสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕


 ๑.กิจกรรม โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่ บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร โครงการชลประทานแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  เป็นการบูรณาการงานพัฒนาการเกษตรพื้นที่เป้าหมาย มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่ร่วมกันพัฒนา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

  ๒.การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมลดประชากรสุนัขแมว ร่วมกับส่วนท้องถิน อบต.ดงมะดะ ที่วัดดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕


  ๓.กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยการมอบฟางอัดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ในพื้นที่อำเภอแม่ลาว ฟางอัดได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่


  ๔.การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิจักร อากัปกริยา  เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่สหกรณ์โคนมแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น