...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ ปี๒๕๕๖

ที่อบต.ป่าก่อดำ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว โดยนายศาสศิลป์  โพธิญาณ ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ ปี ๒๕๕๖ โดยประสานกับทุกท้องถิ่นในอำเภอแม่ลาว ดำเนินการสำรวจสุนัข ขึ้นทะเบียน สุนัข แมว จัดหาวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า และจัดกิจกรรมทำหมันสุนัขแมว ในห้วงระหว่างเดือนมีนาคมและเมษายน ๒๕๕๖อบต.บัวสลี


เทศบาลตำบลป่าก่อดำ