...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมเด่นสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕


 ๑.กิจกรรม โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่ บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร โครงการชลประทานแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  เป็นการบูรณาการงานพัฒนาการเกษตรพื้นที่เป้าหมาย มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่ร่วมกันพัฒนา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

  ๒.การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมลดประชากรสุนัขแมว ร่วมกับส่วนท้องถิน อบต.ดงมะดะ ที่วัดดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕


  ๓.กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยการมอบฟางอัดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ในพื้นที่อำเภอแม่ลาว ฟางอัดได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่


  ๔.การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิจักร อากัปกริยา  เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่สหกรณ์โคนมแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

ร่วมปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร
นายประเมิน ศรีบุญมี เจ้าหน้าที่สัตวบาล(ผสมเทียม) ตัวแทนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวออกร่วมปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณสนามหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินท์ สภาแสน กล่าวเปิดโครงการ

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวบริการสุขภาพสัตว์โคเนื้อ โคนม ประจำปี


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวและกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ออกบริการสุขภาพสัตว์ประจำปี ในพื้นอำเภอแม่ลาว ระหว่างวันที่ ๕ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ในการการนี้ได้รับการสนับสนุนยาถ่ายพยาธิอัลเบนซอลจากบริษัทสามัคคีเภสัช(บริษัทยูดีเวทจำกัด)ในการมอบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือนำไปถ่ายพยาธิเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายได้ลดต้นทุน ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ปศุสัตว์อำเภอม่ลาวออกบริการสุขภาพสัตว์ร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่

การให้บริการของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวในตลาดค้าสัตว์ในพื้นที่

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวจัดทีมออกปฏิบัติงานในตลาดนัดโค กระบือ ที่ตลาดนัดโค กระบือทางแยกไปแม่สรวยเป็นประจำทุกนัดเพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์

การอบรมสาธิตการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ด้วยถุงพีวีซี


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวร่วมกับ อบต.จอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จัดการฝึกอบรมการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตวื สำหรับเกษตรกรรายย่อย โดยเชิญอาจารย์สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ จากภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายและสาธิตการทำอย่างครบวงจร เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

การตรวจเยี่ยมฟาร์มมาตรฐานโคนมของอำเภอแม่ลาว


นายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว  นำเจ้าหน้าที่จาก สสอ.๕ เยี่ยมตรวจฟาร์มโคนมในพื้นที่ของอำเภอแม่ลาวง เมื่อห้วยต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นจาก สสอ.๕

นายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปสุสัตว์อำเภอแม่ลาวกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นจาก สสอ.๕ ของอำเภอแม่ลาวที่ส่งเข้าประกวด เมื่อเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

อบรมให้ความรู้กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอแม่ลาว


นายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว และนายทิวากร บำรุงรส สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน ดำเนินการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่ลาว  ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔