...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวบริการสุขภาพสัตว์โคเนื้อ โคนม ประจำปี


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวและกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ออกบริการสุขภาพสัตว์ประจำปี ในพื้นอำเภอแม่ลาว ระหว่างวันที่ ๕ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ในการการนี้ได้รับการสนับสนุนยาถ่ายพยาธิอัลเบนซอลจากบริษัทสามัคคีเภสัช(บริษัทยูดีเวทจำกัด)ในการมอบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือนำไปถ่ายพยาธิเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายได้ลดต้นทุน ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ปศุสัตว์อำเภอม่ลาวออกบริการสุขภาพสัตว์ร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่

การให้บริการของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวในตลาดค้าสัตว์ในพื้นที่

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวจัดทีมออกปฏิบัติงานในตลาดนัดโค กระบือ ที่ตลาดนัดโค กระบือทางแยกไปแม่สรวยเป็นประจำทุกนัดเพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์

การอบรมสาธิตการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ด้วยถุงพีวีซี


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวร่วมกับ อบต.จอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จัดการฝึกอบรมการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตวื สำหรับเกษตรกรรายย่อย โดยเชิญอาจารย์สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ จากภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายและสาธิตการทำอย่างครบวงจร เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

การตรวจเยี่ยมฟาร์มมาตรฐานโคนมของอำเภอแม่ลาว


นายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว  นำเจ้าหน้าที่จาก สสอ.๕ เยี่ยมตรวจฟาร์มโคนมในพื้นที่ของอำเภอแม่ลาวง เมื่อห้วยต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นจาก สสอ.๕

นายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปสุสัตว์อำเภอแม่ลาวกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นจาก สสอ.๕ ของอำเภอแม่ลาวที่ส่งเข้าประกวด เมื่อเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

อบรมให้ความรู้กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอแม่ลาว


นายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว และนายทิวากร บำรุงรส สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน ดำเนินการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่ลาว  ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔