...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย(กลุ่มเลี้ยงสัตว์เข้มแข็ง)ปี ๒๕๕๗

 นายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว และนายอุดม พิมพาสาร เจ้าหน้าที่สัตวบาล จัดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย(กลุ่มเลี้ยงสัตว์เข้มแข็ง)ปี ๒๕๕๗ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ กลุ่มบ้านแพะหมู่ที่ ๙ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย(กลุ่มเลี้ยงสัตว์เข้มแข็ง)ปี ๒๕๕๗ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ กลุ่มบ้านแพะหมู่ที่ ๙ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายครับ...

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปิดทองหลังพระ
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว ร่วมปฏิบัติงานโครงการปิดทองหลังพระบ้านเหมืองลึก หมู่ที่ ๘ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการจากจังหวัดมาประเมินการเก็บข้อมูลโดยการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามแบบการบริหารยุคนี้ที่ทำอะไรต้องชี้วัด
วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

เจาะเลือดโค

นายอุดม พิมพาสาร เจ้าหน้าที่สัตวบาลสำนักงานปศุสัตวอำเภอแม่ลาว ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างซีรั่มในโคเนื้อบ้านแม่ลาวหมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายภายใต้กิจกรรมสำรวจความซุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย ปี ๒๕๕๗ 

รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี ๒๕๕๗


นายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว ออกดำเนินการโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการที่พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่และเทบาลดงมะดะ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ อปท.เป็นเจ้าขอองงบประมาณชื้อวัคซีนและสำรวจสุนัขขึ้นทะเบียน ปศุสัตว์นำอาสาออกฉีดวัคซีนป้องกันโรค ทุกภาคส่วนร่วมกันประชาสัมพันธ์
 วันนี้รณรงค์กันในเขตเทศบาลตำบลดงมะดะและเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายโดยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง๒ แห่งให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับ

...เป็นปลื้มหวังว่าโรคนี้หมดไปจากพื้นที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายเถิดครับ...ขอภาวนาจริงๆครับผม

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


นายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว ประชุมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  และเทศบาลตำบลป่าก่อดำ โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประชุมประสานงานโรคพิษสุนัขบ้า

นายศาสศิลป์ ไพธิญาณ ปสุสัตวอำเภอแม่ลาว ประชุมร่วมกับเทศบาลเพื่อประสานการทำงานในเรื่องกการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗