...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อำเภอแม่ลาวยิ้ม(โครงการอำเภอยิ้ม)


  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว ร่วมออกบริการ อ.ยิ้ม บ้านร่องปลายนา ม.๑๑ ต.บัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยเน้นกิจกรรมป้องกันโรคสัตว์ปีกให้เกษตรกร และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคคอบวม โรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ มีเกษตรกรขอรับบริการร่วม ๑๐๐ ราย

 ทุกคนให้ความสนใจอย่างมาก
 บรรยากาศคึกคักน่าดูครับ


วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เดินสายประชุมกลุุ่มผู้เลี้ยงโคธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริตามแผนฯ...

นายศาสศิลปื โพธิญาณ ปศสัตว์อำเภอแม่ลาว เดินสายประชุมกลุุ่มผู้เลี้ยงโคธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริตามแผนฯ.ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗..เพื่อชี้แจงการส่งมอบลูกโคและติดตามลูกเกิดใหม่ 

 

วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

โครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลโป่งแพร่

สำนักงานปศุศัตว์อำเภอแม่ลาว กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ร่วมบูรณาการ โครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลโป่งแพร่ ประจำปี ๒๕๕๗ ดำเนินการกิจกรรมการทำหมัน สุนัข แมว มื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีแม้ว่าพื้นที่จะอยู่ในเขตแผ่นดินไหวคั้งรุนแรงที่สุดมาเมือไม่นานนี้ก็ตามขอบคุณนสพ.พืชผล น้อยนาฝาย หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายนำทีมงานโซน 1(อำเภอเมือง,อำเภอเวียงชัย,อำเภอเวียงเชียงรุ้ง,อำเภอแม่ลาว,เจ้าหน้าที่สนง.ปศจ.เชียงราย)เข้าร่วมปฏิบัติงานครั้งนี้ครับ..และลืมไม่ได้..ขอบคุณท่านนายกมานิตย์ มูลเคล้า นายกอบต.โป่งแพร่และทีมงานคุณภาพด้วย
วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557

ทีมงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวไปดูงานที่สถานีพัฒนาพืชอาหารสัตว์แพร่

ท่านผู้อำนวยการสถานีสุวิทย์ อินทฤทธิ์ มาให้กาารต้อนรับพาชมแปลงหญ้าด้วยตนเอง ขอบพระคุณอย่างสูงครับ 


 
วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย(กลุ่มเลี้ยงสัตว์เข้มแข็ง)ปี ๒๕๕๗

 นายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว และนายอุดม พิมพาสาร เจ้าหน้าที่สัตวบาล จัดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย(กลุ่มเลี้ยงสัตว์เข้มแข็ง)ปี ๒๕๕๗ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ กลุ่มบ้านแพะหมู่ที่ ๙ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย(กลุ่มเลี้ยงสัตว์เข้มแข็ง)ปี ๒๕๕๗ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ กลุ่มบ้านแพะหมู่ที่ ๙ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายครับ...

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปิดทองหลังพระ
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว ร่วมปฏิบัติงานโครงการปิดทองหลังพระบ้านเหมืองลึก หมู่ที่ ๘ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการจากจังหวัดมาประเมินการเก็บข้อมูลโดยการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามแบบการบริหารยุคนี้ที่ทำอะไรต้องชี้วัด
วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

เจาะเลือดโค

นายอุดม พิมพาสาร เจ้าหน้าที่สัตวบาลสำนักงานปศุสัตวอำเภอแม่ลาว ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างซีรั่มในโคเนื้อบ้านแม่ลาวหมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายภายใต้กิจกรรมสำรวจความซุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย ปี ๒๕๕๗ 

รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี ๒๕๕๗


นายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว ออกดำเนินการโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการที่พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่และเทบาลดงมะดะ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ อปท.เป็นเจ้าขอองงบประมาณชื้อวัคซีนและสำรวจสุนัขขึ้นทะเบียน ปศุสัตว์นำอาสาออกฉีดวัคซีนป้องกันโรค ทุกภาคส่วนร่วมกันประชาสัมพันธ์
 วันนี้รณรงค์กันในเขตเทศบาลตำบลดงมะดะและเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายโดยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง๒ แห่งให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับ

...เป็นปลื้มหวังว่าโรคนี้หมดไปจากพื้นที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายเถิดครับ...ขอภาวนาจริงๆครับผม

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


นายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว ประชุมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  และเทศบาลตำบลป่าก่อดำ โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗